Welkom bij Lotus-Care
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Lotus-Care hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en medische gegevens. Lotus-Care houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ik ben op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens en respecteer deze.

Als eigenaar van Lotus-Care ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens, welke te vinden zijn op mijn website.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een elektronisch cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je elektronische cliëntendossier bevat aantekeningen over je  gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Dit elektronische cliëntendossier hoeft niet ingevuld te worden bij een ontspanningsmassage.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je elektronische cliëntendossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Je kunt als cliënt wel een kopie vragen van je eigen elektrische cliëntendossier.
De gegevens uit je cliëntendossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier kan gebruikt worden voor de verzending van eventuele bestelde remedies of overige producten;
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
 • De gegevens in het elektronische cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • Je factuurnummer;
 • Je klantnummer;
 • De datum van de behandeling;
 • Een omschrijving van de behandeling;
 • Eventueel bestelde remedies of overige producten;
 • De kosten van de behandeling.

Cookies

Als je een reactie achterlaat op deze site, kun je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor je gemak zodat je je gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als je weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee. Als je deze pagina bezoekt, zal er een tijdelijke cookie geplaatst worden om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer je je browser sluit.